Thursday, September 24, 2015

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

Sau bài viết hướng dẫn tạo mysql database và user  bằng dòng lệnh. Mình xin tiếp tục chuỗi bài về Database bằng bài hướng dẫn cách backup toàn bộ database và restore bằng dòng lệnh trong Linux.

1. Backup

Sử dụng lệnh sau
mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]
Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu
[–opt] : Các tùy chọn mysqldump
Ví dụ:
mysqldump -u root -p datcucgach > db_datcucgach.sql
Backup database đồng thời nén gzip
mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

2. Restore

Sử dụng lệnh sau
mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]
Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)
Ví dụ:
mysql -u root -p datcucgach < db_datcucgach.sql
Phục hồi database được nén
gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]
Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:
mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.