Thursday, September 24, 2015

Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên Ubuntu

iếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt LEMP server trên Ubuntu vừa rồi, mình xin giới thiệu với các bạn một số thủ thuật để tối ưu LEMP server cho nó hoạt động ổn định, hiệu quả hơn. Không phải tất cả thủ thuật đều tốt, bạn nên sử dụng cẩn thận nhé.


1. Tự khởi động lại server khi hết bộ nhớ (không nên sử dụng)
sudo nano /etc/sysctl.conf
Thêm vào dưới cùng 2 dòng sau
vm.panic_on_oom=1
kernel.panic=10
The vm.panic_on_oom=1 line enables panic on OOM; the kernel.panic=10 line tells the kernel to reboot ten seconds after panicking.
2. Tự động optimize MySQL table hàng tuần
Mở file crontab
crontab -e
Thêm dòng sau vào dưới cùng
@weekly mysqlcheck -o --user=root --password=<your password here> -A
Bạn có thể tự chạy mysqlcheck trước để xem câu lệnh đúng chưa
3. Kích hoạt Gzip Compression
Mở file cài đặt nginx
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
Chỉnh phần cài đặt gzip
# enable gzip compression
gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
# end gzip configuration
Reload nginx
sudo /etc/init.d/nginx reload
4. Make Browsers Cache Static Files On nginx
Thủ thuật này bắt trình duyệt sẽ phải lưu cache các file tĩnh (images, CSS và Javascript) và load lại chúng thay vì gửi yêu cầu tới server tải lại.
Mở file virtual host mặc định hoặc file custom của bạn
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
Thay đổi cài đặt như bên dưới.
[...]
server {
    [...]
    location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$  {
       expires 365d;
    }
    [...]
}
[...]

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.