Friday, October 2, 2015

Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora

Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Các bạn có thể nhìn bảng bên dưới để đối chiếu khi sử dụng.

Trong Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh
apt-get
Trong CentOS/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh
yum
TaskRed Hat/FedoraUbuntu
Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages
Làm mới list và repositoryTự động khi chạy lệnh Yumapt-get update
Cài đặt một package từ một repositoryyum install ten_packageapt-get install ten_package
Cài đặt từ một fileyum install package.rpm
rpm -i package.rpm
dpkg –install package.deb
Gỡ bỏ một packagerpm -e ten_packageapt-get remove ten_package
Kiểm tra cập nhật phiên bản mớiyum check-updateapt-get -s upgrade
apt-get -s dist-upgrade
Cập nhật phiên bảnyum update
rpm -Uvh [args]
apt-get upgrade
Cập nhật nhânyum upgradeapt-get dist-upgrade
Kiểm tra thông tin một Package
Tìm kiếm thông tin về một packageyum search ten_packageapt-cache search ten_package
Liệt kê danh sách các packageyum list availableapt-cache dumpavail
Liệt kê danh sách các package đã cài đặtyum list installed
rpm -qa
dpkg –list
Kiểm tra thông tin về một packageyum info ten_packageapt-cache show ten_package
Kiểm tra thông tin về một package đã cài đặtrpm -qi ten_packagedpkg –status ten_package
Danh sách các file trong một package đã cài đặtrpm -ql ten_packagedpkg –listfiles ten_package
Danh sách các file cấu hình của một gói đã cài đặtrpm -qc ten_packagedpkg-query –show -f ‘${Conffiles}\n’ten_package
Danh sách package được cài cùng packagerpm -qR ten_packageapt-cache depends
Thông tin từ một file
Tìm package từ một filerpm -qf filenamedpkg –search filename
Lệnh làm việc với hệ thống
Thông tin thống kê cacheapt-cache stats
Gỡ bỏ package + tất cả cache trên đĩa cứngyum clean packagesapt-get clean
Repository location configuration/etc/yum.conf/etc/apt/sources.list
Lệnh làm việc với apache
Start/stopservice httpd start/stop/restartservice httpd start/stop/restart
Khởi động cùng hệ thốngchkconfig httpd onupdate-rc.d apache defaults
Hủy khởi động cùng hệ thốngchkconfig httpd offupdate-rc.d apache purge

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.