Showing posts with label Linux. Show all posts
Showing posts with label Linux. Show all posts

Friday, October 2, 2015

1. Cron là gì?

Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.
Category: articles
Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ.
Category: articles
Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Các bạn có thể nhìn bảng bên dưới để đối chiếu khi sử dụng.
Category: articles
iệc xem file log là công việc thường làm của người quản trị server. Trong Linux, toàn bộ log file của server được lưu trong thư mục /var/log.
Category: articles
SSH Key cho phép bạn có thể login vào server mà không cần sử dụng pasword. Cách này bảo mật hơn rất nhiều so với password truyền thống.
Category: articles
Linux phân chia bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) thành các ngăn nhớ gọi là các trang (pages). Để giải phóng RAM, Linux có thể sử dụng swap để copy các page này xuống ổ cứng. Linux swap giúp cho hệ thống có thêm được nhiều bộ nhớ hơn.
Category: articles