Showing posts with label MailServer. Show all posts
Showing posts with label MailServer. Show all posts

Friday, October 2, 2015

Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail.
Đầu tiên bạn cần chỉnh lại hostname và file hosts cho chính xác.
Cài đặt sendmail
sudo apt-get install sendmail
Cấu hình sendmail
sendmailconfig
Khi được hỏi thì trả lời Yes (y)
Khởi động lại Apache
sudo service apache2 restart
Kiểm tra sendmail
echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v [email protected]
(Nhớ thay bằng địa chỉ email của bạn)
Category: articles
Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail.
Category: articles