Showing posts with label Thủ Thuật. Show all posts
Showing posts with label Thủ Thuật. Show all posts

Friday, June 19, 2015

Một trong số những công việc chúng ta cần phải làm đó là theo dõi tình trạng hệ thống. Trước đây mình đã từng giới thiệu công cụ Linfo nền web rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu một công cụ khác mà ai quản trị server cũng cần phải biết, đó là top.
Category: articles